KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC TRỰC TUYẾN

 

Nội dung

INTRODUCTION
Giới thiệu: Giới thiệu bài thi TOEIC – TOEIC Introduction Miễn phí 00:10:00
Bài học thử – DEMO 1: Miễn phí 00:04:00
Bài học thử – DEMO 2: Miễn phí 00:03:00
Bài học thử – DEMO 3: Miễn phí 00:03:00
Bài học thử – DEMO 4: Part 2 _Listening_Question & Response Miễn phí 00:04:00
Bài học thử – DEMO 5: Part 7 _Reading Comprehension _Đọc hiểu Miễn phí 00:05:00
LISTENING SECTION
PART 1 - PHOTOGRAPHS
Lesson 1: Giới thiệu phần Nghe mô tả tranh Part 1_PHOTOGRAPHS & Chiến lược chung 00:11:00
Lesson 2: Chiến lược phân tích tranh đoán nội dung nghe _Use the photo to predict what you hear 00:14:00
Lesson 3: Chiến lược nghe chi tiết Động từ & Danh từ(1) _Listen for details (correct verb and nouns) 00:08:00
Lesson 4: Chiến lược nghe chi tiết Động từ & Danh từ(2) _Listen for details (correct verb and nouns) 00:07:00
Lesson 5: Chiến lược nghe từ đồng âm & từ có cách phát âm tương tự nhau_1_ homonyms and simillar sounding words. 00:08:00
Lesson 6: Chiến lược nghe từ đồng âm & từ có cách phát âm tương tự nhau_2_ homonyms and simillar sounding words. 00:08:00
Practice test Part 1 _ Photographs 1 00:10:00
Practice test Part 1 _ Photographs 2 00:10:00
Practice test Part 1 _ Photographs 3 00:10:00
Practice test Part 1 _ Photographs 4 00:10:00
PART 2: QUESTION – RESPONSE
Lesson 1: Giới thiệu phần Nghe Part 2_QUESTION & RESPONSE _Câu hỏi & Câu trả lời và các loại câu hỏi 00:09:00
Lesson 2: Chiến lược nghe & Một số lưu ý (bẫy) hay gặp _Strategies Common Distractors 00:11:00
Lesson 3: Giới thiệu về câu hỏi WH – Wh Questions_Overview 00:07:00
Lesson 4: Wh Questions – Hỏi thông tin về Người_ Asking for information (People) 00:07:00
Lesson 5: Wh Questions – Hỏi thông tin về Thời gian_1_ Asking for information (Time) 00:08:00
Lesson 6: Wh Questions – Hỏi thông tin về Thời gian_2_ Asking for information (Time) 00:09:00
Lesson 7: Wh Questions – Hỏi thông tin về Lý do_ Asking for information (Reasons) 00:11:00
Lesson 8: Wh Questions – Hỏi thông tin về Địa điểm_ Asking for information (Location) 00:10:00
Lesson 9: Wh Questions – Hỏi thông tin về Cách thức _ Asking for information (Manner) 00:06:00
Lesson 10: Wh Questions – Hỏi thông tin về Số lượng _ Asking for information (Quantity) 00:06:00
Lesson 11: Wh Questions – Hỏi thông tin về Lựa chọn_ Asking for information (Choice) 00:12:00
Lesson 12: Wh Questions – Hỏi thông tin về Khoảng cách_ Asking for information (Distance) 00:04:00
Lesson 13: Wh Questions – Câu hỏi Gợi ý & Ý kiến_1_Suggestion & Opinion 00:08:00
Lesson 14: Wh Questions – Câu hỏi Gợi ý & Ý kiến_2_Suggestion & Opinion 00:06:00
Lesson 15: Yes/ No Questions – Câu hỏi thông tin _ Asking for information 00:14:00
Lesson 16: Yes/ No Questions – Câu hỏi đề nghị, yêu cầu, ý kiến_Making a Order/ Request/Opinion 00:13:00
Lesson 17: Tag Questions – Câu hỏi đuôi _Asking for information/ confirmation 00:14:00
Lesson 18: Embeded Questions – Câu hỏi phức 00:09:00
Lesson 19: Statements – Các loại câu nói 00:08:00
Practice test Part 2 _ Question – Response 1 00:30:00
Practice test Part 2 _ Question – Response 2 00:30:00
Practice test Part 2 _ Question – Response 3 00:30:00
Practice test Part 2 _ Question – Response 4 00:30:00
Practice test Part 2 _ Question – Response 5 00:30:00
PART 3 : CONVERSATIONS
Lesson 1: Giới thiệu phần Nghe Part 3 _CONVERSATIONS 00:08:00
Lesson 2: Các loại câu hỏi _Ý chính & Suy Luận _ Types of questions_Main ideas & Inference 00:04:00
Lesson 3: Các loại câu hỏi _Chi tiết _ Types of questions_Details 00:08:00
Lesson 4: Chiến lược đọc các câu hỏi và các phương án trả lời trước khi nghe__Read all the questions and the choices first 00:11:00
Lesson 5: Chiến lược đoán câu trả lời (có thể) đúng trước khi nghe_1 _Guess possible correct answers before listening 00:09:00
Lesson 6: Chiến lược đoán câu trả lời (có thể) đúng trước khi nghe_2 _Guess possible correct answers before listen 00:05:00
Lesson 7: Một số bẫy thường gặp_Common Traps 00:08:00
Practice test Part 3 _ Conversations 1 00:30:00
Practice test Part 3 _ Conversations 2 00:30:00
Practice test Part 3 _ Conversations 3 00:30:00
Practice test Part 3 _ Conversations 4 00:30:00
Practice test Part 3 _ Conversations 5 00:30:00
PART 4 : TALKS
Lesson 1: Overview of Part 4 and Types of questions 00:05:00
Lesson 2: Các loại câu hỏi _ Types of questions 00:12:00
Lesson 3: Phân tích câu hỏi và câu trả lời để đoán nội dung bài nói _ Read all the questions and the choices first 00:14:00
Lesson 4: Phân tích câu hỏi và xác định thông tin chứa câu trả lời _ Read all the questions and define where in each talk the answers to the questions appear 00:07:00
Lesson 5: Đoán câu trả lời (có thể) đúng trước khi nghe_1 _Guess possible correct answers before listening 00:11:00
Lesson 6: Đoán câu trả lời (có thể) đúng trước khi nghe_2 _Guess possible correct answers before listening 00:11:00
Lesson 7: Đoán câu trả lời (có thể) đúng trước khi nghe_3 _Guess possible correct answers before listening 00:07:00
Lesson 8: Phân tích câu hỏi và câu trả lời & Nghe để trả lời các loại câu hỏi _1_ Analyse questions & answer options and Listen to answer questions 00:07:00
Lesson 9: Phân tích câu hỏi và câu trả lời & Nghe để trả lời các loại câu hỏi _2_ Analyse questions & answer options and Listen to answer questions 00:06:00
Lesson 10 : Phân tích câu hỏi và câu trả lời & Nghe để trả lời các loại câu hỏi _3_ Analyse questions & answer options and Listen to answer questions 00:07:00
Practice test Part 4 _ Talks 1 00:30:00
Practice test Part 4 _ Talks 2 00:30:00
Practice test Part 4 _ Talks 3 00:30:00
Practice test Part 4 _ Talks 4 00:30:00
Practice test Part 4 _ Talks 5 00:30:00
READING SECTION
PART 5 – INCOMPLETE SENTENCES
Lesson 1: Overview of Part 5 _Giới thiệu chung 00:04:00
Lesson 2: Types of Questions_Các loại câu hỏi_1 00:11:00
Lesson 3: Types of Questions_Các loại câu hỏi_2 00:11:00
Lesson 4: Types of Questions_Các loại câu hỏi_3 00:11:00
GRAMMAR FOR TOEIC
Lesson 1: Hướng dẫn Grammar for TOEIC Miễn phí 00:10:00
Lesson 2: Word Classes – Phân loại từ 00:11:00
Lesson 3: Definitions & Sentence Elements– Các khái niệm & thành phần câu 00:11:00
Lesson 4: Basic Sentence Structures – Các cấu trúc câu cơ bản 00:07:00
Lesson 5: Basic Sentence Structure_Direct & Indirect Objects_ Tân ngữ trực tiếp & Gián tiếp 00:06:00
Lesson 6: To Be 1_Forms – Các dạng động từ TOBE Miễn phí 00:06:00
Lesson 7: To Be 2_Positions 1 – Vị trí động từ TOBE Miễn phí 00:04:00
Lesson 8: To Be 3_Positions 2 – Vị trí động từ TOBE Miễn phí 00:06:00
Lesson 9: To Be 4_TOEIC examples – Cách làm bài thi TOEIC Miễn phí 00:08:00
Lesson 10: Todo_1_Types & Positions – Loại động từ TODO & vị trí 00:07:00
Lesson 11: Todo_2_TOEIC examples – Cách làm bài thi TOEIC 00:08:00
Lesson 12: Verb Tenses_1_Present Tenses – Các thì Hiện tại 00:11:00
Lesson 13: Verb Tenses_2_Past Tenses – Các thì Quá khứ 00:09:00
Lesson 14: Verb Tenses_3_Future Tenses – Các thì Tương lai 00:06:00
Lesson 15: Verb Tenses_4_Passives – Bị Động 00:06:00
Lesson 16: Causative Verbs – Động từ Khởi phát 00:11:00
Lesson 17: Nouns_2_Types_People.Things – Danh từ chỉ người & DT chỉ vật 00:08:00
Lesson 18: Nouns_1_Types_Countable.Uncountable – Danh từ đếm được & không đếm được 00:06:00
Lesson 19: Nouns_3_Abtract.Concrete.Collective.Compound – DT trừu tượng, cụ thể, tập hợp và DT ghép 00:10:00
Lesson 20: Nouns_4_Positions and TOEIC examples – Vị trí danh từ và Cách làm bài thi TOEIC & ví dụ 00:15:00
Lesson 21: Adjectives_ Types of Adjectives. – Phân loại tính từ 00:07:00
Lesson 22: Adjectives_2_Present.Past Participle Adjs – Động tính từ hiện tại & quá khứ 00:07:00
Lesson 23: Adjectives_3_Adjs endings & positions – Vị trí và các đuôi tính từ 00:10:00
Lesson 24: Adverbs_1_Adverbs of Manner – Trạng từ chỉ cách thức 00:09:00
Lesson 25: Adverbs_2_Adverbs of Time – Trạng từ chỉ thời gian 00:04:00
Lesson 26: Adverbs_2_Adverbs of Frequency – Trạng từ chỉ tần suất 00:08:00
Lesson 27: Pronouns_ 1_Types of Pronouns – Phân loại đại từ 00:07:00
Lesson 28: Pronouns_ 2_Types of Pronouns (cont) – Phân loại đại từ (tiếp) 00:07:00
Lesson 29: Prepositions_1_ Time – Giới từ chỉ thời gian 00:10:00
Lesson 30: Prepositions_2_ Place & Others – Giới từ chỉ địa điểm và các giới từ khác 00:10:00
Lesson 31: Gerunds & Infinintives_Gerunds – Danh động từ 00:08:00
Lesson 32: Gerunds & Infinintives_Infinitives – Động từ nguyên thể 00:08:00
Lesson 33: Conjunctions _1_Coordinating & Subordinating Conjunctions – Liên từ độc lập & phụ thuộc Miễn phí 00:06:00
Lesson 34: Conjunctions_2_TOEIC examples – Cách làm bài thi TOEIC & ví dụ 00:04:00
Lesson 35: Conjunctions_3_Parallel structures & Transition Words – Liên từ kép & Từ chuyển tiếp 00:06:00
Lesson 36: Comparisons _ As…As & Toeic examples – So sánh ngang bằng & Cách làm bài thi TOEIC & ví dụ 00:07:00
Lesson 37: Comparisons _Comparatives & Superlatives – Các loại câu so sánh 00:07:00
Lesson 38: Relative Clauses _ 1_Defining Relative Clauses _Subject – MĐQH xác định, ĐTQH làm chủ ngữ 00:10:00
Lesson 39: Relative Clauses_2_Defining RC Object & Non-defining RC – MĐQH xác định, ĐTQH làm tân ngữ & MĐQH không XĐ 00:11:00
Lesson 40: Conditionals_1_Types of Conditionals – Các loại câu điều kiện 00:07:00
Lesson 41: Conditionals_2_Mixed Conditionals – Câu điều kiện hỗn hợp 00:06:00
Practice test Part 5 _ Incomplete Sentences 1 00:30:00
Practice test Part 5 _ Incomplete Sentences 2 00:30:00
Practice test Part 5 _ Incomplete Sentences 3 00:30:00
Practice test Part 5 _ Incomplete Sentences 4 00:30:00
Practice test Part 5 _ Incomplete Sentences 5 00:30:00
PART 6: TEXT COMPLETION
Lesson 1: Giới thiệu phần đọc Part 6 _TEXT COMPLETION 00:05:00
Lesson 2: Loại câu hỏi về Động từ_1 _Subject & Verb Agreement 00:07:00
Lesson 3: Loại câu hỏi về Động từ_2_Subject & Verb Agreement 00:05:00
Lesson 4: Loại câu hỏi về Động từ _3_Subject & Verb Agreement 00:05:00
Lesson 5: Loại câu hỏi về Động từ _4_Subject & Verb Agreement 00:08:00
Lesson 6: Loại câu hỏi về Từ loại_1_Part of the Speech 00:08:00
Lesson 7: Loại câu hỏi về Từ loại_2_Part of the Speech 00:07:00
Lesson 8: Loại câu hỏi về Từ loại_3_Part of the Speech 00:05:00
Lesson 9: Loại câu hỏi về Từ loại_4_Part of the Speech 00:06:00
Practice test Part 6 _ Text Completion 1 00:12:00
Practice test Part 6 _ Text Completion 2 00:12:00
Practice test Part 6 _ Text Completion 3 00:12:00
Practice test Part 6 _ Text Completion 4 00:12:00
Practice test Part 6 _ Text Completion 5 00:12:00
PART 7 : READING COMPREHENSION
Lesson 1: Overview of Part 7 and Types of questions _ Giới thiệu các bài đọc phần 7 và các loại câu hỏi 00:10:00
Lesson 2: Các loại bài đọc 00:14:00
Lesson 3: Một số chiến lược đọc hiểu chung 00:04:00
Lesson 4: Giới thiệu CÁC LOẠI CÂU HỎI Ý CHÍNH & CÁCH TÌM THÔNG TIN 00:04:00
Lesson 5: Chiến lược tìm câu trả lời cho câu hỏi Ý CHÍNH_1_Answer Main Idea questions 00:10:00
Lesson 6: Chiến lược tìm câu trả lời cho câu hỏi Ý CHÍNH_2_Answer Main Idea questions 00:08:00
Lesson 7: Giới thiệu CÁC LOẠI CÂU HỎI Ý CHÍNH & CÁCH TÌM THÔNG TIN 00:12:00
Lesson 8: Trả lời câu hỏi CHI TIẾT_Khẳng định_1 _Answer Positive Detail questions 00:12:00
Lesson 9: Trả lời câu hỏi CHI TIẾT_Khẳng định_2 _Answer Positive Detail questions 00:09:00
Lesson 10: Trả lời câu hỏi CHI TIẾT_Khẳng định_3 _Answer Positive Detail questions 00:07:00
Lesson 11: Trả lời câu hỏi CHI TIẾT_ “NOT” Questions _Answer ‘NOT’ questions 00:10:00
Lesson 12: Trả lời câu hỏi về SỐ, THỜI GIAN, NGÀY, TÊN NGƯỜI_1_Numbers_Dates_Time_People 00:12:00
Lesson 13: Trả lời câu hỏi về SỐ, THỜI GIAN, NGÀY, TÊN NGƯỜI_2_Numbers_Dates_Time_People 00:13:00
Lesson 14: Trả lời câu hỏi SUY LUẬN_1 _Answer Inference questions 00:11:00
Lesson 15: Trả lời câu hỏi SUY LUẬN_2 _Answer Inference questions 00:12:00
Lesson 16: Trả lời cho câu hỏi TỪ VỰNG_1_Answer Vocabulary questions 00:07:00
Lesson 17: Trả lời cho câu hỏi TỪ VỰNG_2_Answer Vocabulary questions 00:05:00
Practice test Part 7 _ Reading Comprehension 1 00:50:00
Practice test Part 7 _ Reading Comprehension 2 00:50:00
Practice test Part 7 _ Reading Comprehension 3 00:50:00
Practice test Part 7 _ Reading Comprehension 4 00:50:00
Practice test Part 7 _ Reading Comprehension 5 00:50:00

Đánh giá khóa học

5

5
4 xếp hạng
 • 5 sao4
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0
 1. 5

  khóa học chất lượng tốt, giọng bắc của cô giáo rất dễ nghe.

 2. 5

  Cảm ơn cô Hải, bài giảng rất chi tiết, dễ học.

 3. 5

  Em vote 5 sao cho khoá TOEIC, học dễ hiểu ạ, chi tiết, part nào cũng có hướng dẫn cách làm bài và bài thực hành thi toeic. Không biết lúc đi thi có nhớ được hết không. Lần trước đăng ký khoá luyện nhưng không được khuyến mại khoá grammar for Toeic, tiếc quá, trung tâm có thể linh động cho em ưu đãi thêm khoá này không, để em ôn lại ngữ pháp và phần 5 cho chắc :))). Em cảm ơn.

 4. 5

  Tôi vừa học xong bài cuối cùng sau gần hai tháng, kéo xuống mới nhìn thấy nút đánh giá khóa học, trung tâm để chỗ khuất quá khó nhìn, nên đưa lên chỗ nào dễ nhìn để người học dễ thấy hơn. Tôi viết đánh giá để giới thiệu khóa học cho mọi người. Cảm nhận của tôi là bài giảng ngắn và dễ hiểu, có thể tranh thủ thời gian để học, vì cần thì gấp nên tôi học trong gần 2 tháng là xong. Kể ra được học trực tiếp với cô giáo thì thích hơn, nhưng ở xa thì học theo cách này cũng ổn. Bạn nào kẹt thời gian thì rất nên tham khảo và đăng ký khóa học.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH TẠI CHỖ

* ETC Thanh Xuân: Số 4, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 04.3 5667859 / 04. 3 568 2128
* ETC Royal City: R5, Royal City 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội:
SĐT:0918 783 168.

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH

Hướng dẫn đăng ký và thanh toán
Chính sách bảo mật thông tin
Hướng dẫn học hiệu quả
Câu hỏi thường gặp

TƯ VẤN DU HỌC
ETC Royal City: R5, Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 0912 361 381.

HỖ TRỢ
Hotline ETC: 0918 783 168
Email: info@etc.org.vn

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Giáo dục và Đào tạo ETC
Người đại diện: Vũ Hồng Thắng (Giám đốc)
Điện thoại: 04 3 7737684
Email: info@etc.org.vn
Số giấy CN ĐKKD: 0101907034
Ngày cấp: 30/03/2006

top
Copyright © ETC
error: